FORFATTEROPTRÆDEN

Omtale af forskellige slags forfatteroptræden og tekster eller dele af tekster i forbindelse dermed

 

Bent Christensen

 

 

 

Denne side er grundlagt 20.08.21 og vil blive opdateret og udbygget. Tingene står i kronologisk orden med yngst øverst.

 

Se dog også undersiden "Erindringer - DAGBOG". Ofte vil tingene bare være omtalt dér. Kun tekster m.m. af særlig interesse - og omfang - vil blive sat på nærværende underside.

 

 

Mit manuskript til stORDstrømmens Zoom-møde om faglitteratur 20.05.21

 

Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg fik brugt. Men nedenstående er, hvad jeg havde forberedt:

 

Jeg vil begynde med en teaser - undskyld, Lise! [Lise Bostrup er bestyrelsesmedlem i stORDstrømmen og formand for Den Danske Sprogkreds, hvor man interesserer sig meget - og kritisk - for brugen af engelske ord i dansk; jeg er selv medlem]. Det er Pelle Dragsteds nye bog Nordisk socialisme, se her! Og så kan I spekulere over, hvad den har med min nyeste fagbog at gøre, Mit Dannevirke. Men spekuler nu ikke så meget, at I glemmer at høre efter, indtil jeg kommer til denne side af sagen!

 

Og det er altså især Mit Dannevirke. Betragtninger om allehånde (2019), jeg vil beskæftige mig med. Den svarer til Grundtvigs berømte Dannevirkeafhandlinger i hans enmandsstidskrift Danne-Virke (1816-1819). Men hvordan nåede jeg til at prøve at optræde som discipel af Grundtvig på denne måde?

 

Naturvidenskab og teknologi er det første, jeg har beskæftiget mig med efter tiden med de almindelige drengelege - og jeg har dyrket denne interesse lige siden, bla. lidt i det til Aarhus Universitet knyttede Forum Teologi-Naturvidenskab. Derefter kom jazzen. Den forlod jeg ganske vist i 1961 efter nogle gyldne år som pianist i Nakskov-neobopkvintetten The Strangers. Jeg indså, at selv om jeg kunne nogle ting og The Strangers var ret anerkendt, var mit talent langtfra stort nok til en professionel karriere. Men det efterlod et tomrum, der kun kunne udfyldes med litteratur. Det gik dog ikke så godt med mine forskellige forsøg, og i 1971 blev jeg præst i Folkekirken - på min cand. mag.-eksamen i dansk/russisk og en supplerende teologisk prøve. I 1978/79 besluttede jeg at lave noget, jeg vidste jeg kunne, nemlig teologi. Og det blev til den periode med Grundtvig-forskning, der først sluttede i 2002, og som resulterede i først en teologisk licentiatafhandling (ph.d.): Fra drøm til program. Menneskelivets og dets verdens plads og betydning i N.F.S. Grundtvigs kristendomsforståelse fra Dagningen i 1824 over Opdagelsen i 1825 til Indledningen i 1832, dernæst en teologisk doktordisputats: Omkring Grundtvigs Vidskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement (1998). Desuden nogle artikler i Grundtvig-Selskabets årbog Grundtvig-Studier, med et efterslæt i årene 2011-2013. Men selvfølgelig også andre art og en del foredrag, det sidste senest på Rønshoved Højskole: "Om naturvidenskaberne i det grundtvigske dannelsesprojekt". 07.11.20, altså sidste år!

 

Men i 1980 begyndte jeg for alvor den Grundtvig-forskning, jeg allerede så småt havde indledt i 1972, hvor det bredt var forholdet mellem kristendommen og den almindelige virkelighed, især det almindelige menneskeliv, jeg som både privatperson og præst interesserede mig for. Jeg ville som sagt under alle omstændigheder prøve at bidrage med noget, jeg kunne. Men jeg håbede også, at netop denne Grundtvig-forskning ville kunne give mig et grundlag for en skønlitterær produktion. Og allerede i 1994/95, da jeg bare, på bedømmelsesudvalgets opfordring, bare skulle forkorte mit alt for lange disputatsmanuskript, begyndte jeg at arbejde systematisk med poetikken, ligesom jeg nu for alvor begyndte at skrive digte. Det stod klart, at skulle jeg være skønlitterær forfatter, kunne det kun blive som lyriker. I 2003 gik jeg på pension som 60-årig for - med pensionen som arbejdsstipendium - at hellige mig mine videre studier og min videre forfattervirksomhed. Senere kom mit omfattende arbejde med oversættelse af polsk digtning til. Jeg havde - i forbindelse med mellemkirkelige aktiviteter - studeret polsk siden 1990. - Men jeg vil nu holde mig til mit faglitterære forfatterskab efter de to Grundtvig-afhandlinger.

 

Det kan lyde mærkeligt, når jeg nævner min salmesamling som min første fagbog: Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage (2015). Men halvdelen af bogen udgøres af en række betragtninger om gudstjenesten og kirkeåret, der faktisk er en vigtig del af mit teologiske forfatterskab.

 

Min næste fagbog var Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger (2017). Og i den præsenterer jeg også den del af min Grundtvig-inspirerede teologi, jeg betegner som "teologien om det kristeligt nødvendige livsengagement" - og som er det dybeste grundlag for den poetik, jeg efterhånden fik udviklet. Denne betegnelse kan misforstås, men der er tale om en teologi, der ser hele det almindelige livsengagement som kristeligt nødvendigt, fordi selve den særlige kristne frelsestale må udfyldes med almindelig virkelighedserkendelse, hvis vi skal høre den som tale til os og vor tilværelse. Lad mig allerede her fremsige den Grundtvig-"kraftterning", der faktisk siger det hele, nemlig denne berømte strofe fra det store kirkehistoriske digt "Christenhedens Syvstjerne" (1854-55) - dvs. fra den del af det, der er blevet til sangen "Ingen har guldtårer fældet":

 

Er os tomme Ord og Lyde:

Eget Folk og Fædres Land,

Veed vi ei, hvad de betyde

Meer end Mængde, Muld og Strand,

Tant er og hvert Ord, vi tale,

Om Guds Riges Bjerg og Dale,

Om Guds Folk og Menighed.

(VU VI 347. DP 259).

 

Her er det de meget vigtige Grundtvig begreber folk og fædreland, der specielt er blevet nævnt. Men anliggendet i denne strofe er jo overhovedet alt, hvad der er indhold i vor tilværelse, alt, hvad der har betydning i vort liv.

 

Og det ligger altså i denne teologi, at hele erkendelsen skal være fri, selvstyrende, autonom, forholde sig åbent og direkte til virkeligheden, uden kristelige forskrifter - og uden kristelig facitliste. Kun på den måde opnår man jo den kristeligt nødvendige erkendelse!

 

Der er to hovedformer for erkendelse, nemlig den (i også videre forstand) videnskabelige erkendelse og den kunstneriske, ikke mindst poetiske erkendelse. Og poesien er centrum i mit almindelige forfatterskab og mine almindelige aktiviteter. Men i netop Mit Dannevirke beskæftiger jeg mig, som Grundtvig, med erkendelsen overhovedet, inden jeg slutter med at fremlægge et kulturprogram og en skitse til et politisk program. MEN CENTRUM I MIT DANNEVIRKE ER "FEMTE DEL. POETISK LIVSFØLELSE OG LITTERÆR POESI", det vil sige den del, der faktisk er en lille poetik, ja, et forstadium til den poetik, jeg i flere år har arbejdet på, og som jeg håber at nå at få udgivet.

 

Men lad mig nu bladre lidt i Mit Dannevirke!

 

Jeg vil dog, for at være sikker på at nå det, begynde med den politiske del.

 

Da jeg hørte om Pelle Dragsteds bog Nordisk Socialisme. På vej mod en demokratisk økonomi, vakte den min interesse, og det endte med, at jeg købte - og læste - den. det endte med, at jeg skrev et lille åbent brev til Pelle Dragsted. Det stod i Folketidende i lørdags (15/5. Og det lød:

 

    Tak, Pelle Dragsted!

 

    Jeg har læst "Nordisk socialisme", og jeg er enig i, at uligheden og kapitalens oligarkiske magt i hvert fald skal mindskes kraftigt. Jeg tror på din absolutte bekendelse til frihed, retsstat og demokrati. Og jeg tror, at mange af dine forslag kan virke. Selv om jeg kan blive træt ved tanken om de mange valg og afstemninger. Du er dog heldigvis meget åben og pragmatisk, så jeg vil som nationalkonservativ til husbehov og meget socialkonservativ godt kunne samarbejde med dig. Det største problem er dit partis fremmedpolitik. Den får du hverken mig eller et flertal af vælgerne med på. Hvad siger du til det?

 

    Med venlig hilsen

 

    Bent Christensen

    forfatter, pastor emeritus

    dr. theol. & cand. mag.

    Fuglsevej 5, 4960 Holeby

 

Jeg havde allerede forud sendt Pelle Dragsted en mail om det, men i en senere mail viste jeg ham følgende klip fra Mit Dannevirke, "Syvende del. NOGLE POLITISKE OG ANDRE STØRRE BETRAGTNINGER":

 

    ...

 

    Den bedste mulighed er derfor en eller anden variant af den tredje mulighed [Markedskræfterne virker, men reguleres af de faglige organisationer og staten.]. Og det er jo også en sådan, vi har i dagens Danmark. Men det er efter min mening ikke godt nok. Der er for mange, der har for meget, vel at mærke ikke bare at kunne forbruge, men, hvad der er endnu værre, til at få en stor magt i samfundet. Og igen kommer globaliseringen ind i billedet. Jeg hæfter mig ved begrebet flydende kapital. Det er ikke bare sådan, at der sidder nogle onde eller i hvert fald egoistiske kapitalistiske personer og flytter rundt på pengene. Pengene flyder i høj grad af sig selv, så at kapitalen flytter derhen, hvor forholdene er sådan, at afkastet kan blive større end andre steder.

 

    Dette er en af flere grunde til, at jeg på trods af den kritik, der på mange områder kan rettes mod Den Europæiske Union, ikke ønsker Danmark ud af EU eller EU opløst. Det bedste vil være, at EU reformeres, dvs. afideologiseres og demokratiseres og gøres mere gennemsigtig. Det er dog muligt at forskellene mellem mentalitet og politisk kultur er så store, at der må ske en eller anden form for opdeling. Hvis det ikke lykkes at reformere hele EU, så jeg (og Danmark) kan være tilfreds med at være i det, kunne jeg forestille mig, at i hvert fald Danmark fulgte Storbritannien ud af EU og sammen med Norge (og evt. flere nordiske og andre lande) dannede en særlig gruppe, som kunne samarbejde tæt med det tilbageværende EU eller med de grupper, EU yderligere kunne blive delt op i. Det er det, jeg betegner som genskabelsen af Knud den Stores rige!

 

    ...

 

    Jeg siger, at jeg sådan set godt kunne gå ind for et socialistisk samfund. Hvis det bare var frit og effektivt. Men meget tyder på, at det ikke er sandsynligt, at disse betingelser kan opfyldes. Hvis jeg alligevel, som den konservative person, jeg er, skulle prøve at forestille mig en model, skulle den nok være statssocialistisk, dog gerne også med forskellige former for andelsselskaber, forbrugerejede selskaber og lignende. Staten skulle, i hvert fald i princippet, eje alt, men kunne på forskellig måde uddelegere råderet, ledelse og så videre, så hver enkelt borger i praksis kunne eje sit hus og hver enkelt fabrikant og lignende i praksis kunne eje sin fabrik eller virksomhed. Hvad det sidste angår, tænker jeg selvfølgelig på virksomheder under en vis størrelse. De store virksomheder skulle ejes og ledes af staten, dog efter et armslængdeprincip, der gav ledelserne meget frie tøjler.

 

   

 

    Tilbage er så en eller anden form for socialdemokratisk blandingsøkonomi, hvor virksomhederne drives som hidtil. For man må jo indrømme, at de kapitalistiske virksomheder som regel fungerer godt. Og så leverer disse virksomheder både de varer og ydelser, der tjener menneskenes liv, og de skatter, der skal finansiere den offentlige sektor. Statens opgave bliver så for det første at sikre, at alt går ordentligt til, altså fx, at der ikke bliver monopoldannelse og lignende. Men statens opgave bliver også at sikre, at få har for meget og færre for lidt. For den ulighed, der er tale om selv i Danmark, er utålelig, for slet ikke at tale om, hvordan det er i andre lande og i verdensmålestok.

 

    Der er også sådan noget som forbrugerejede selskaber. Det er i princippet godt. Det undrer mig bare, at de ikke uden videre kan udkonkurrere de aktionærejede og på anden måde privatejede selskaber. Er der på en eller anden måde noget ved den kapitalistiske model, der er overlegent?

 

    Jeg tror, at der er nogle mekanismer i det private erhvervsliv, der er overlegne, både i de helt små og i de mellemstore og helt store virksomheder. Jeg ved ganske vist ikke noget særligt om det, men jeg har på fornemmelsen, at der i alle den her nævnte slags virksomheder er en kultur med rødder langt tilbage i tiden, der på en helt særlig måde giver plads for dygtighed, flid og initiativ.

 

    Videre er der sådan noget som pensionskasser og lignende. Det er også godt. Kunne man forestille sig dette udvidet, så der blev tale om andre former for medlemsejede kapitalfonde? - Jeg ved ikke, hvad der i sin tid nærmere lå i det socialdemokratiske begreb økonomisk demokrati, men på en eller anden måde lyder det jo godt.

 

    Spørgsmålet er bare, om de her nævnte muligheder og tilsvarende vil være nok til at mindske den økonomiske ulighed og de økonomiske magtforhold afgørende, og om de vil kunne virke effektivt nok.

 

    Mere om lighed og ulighed

 

    Jeg er ikke økonom og er glad, når jeg bare har nogenlunde styr på min egen private økonomi. Men jeg kunne i det mindste ønske, at klogere folk med god vilje prøvede at finde en løsning på ulighedsproblematikken. Hvor er venstrefløjen henne? De kører rundt i moralistiske enkeltsager og i en faktisk religiøs optagethed af miljø og klima. Men hvor er deres bud på et helt igennem mere retfærdigt samfund? Der står noget i deres partiprogrammer, vel især Enhedslistens. Men er det godt nok? Og hvorfor fører de ikke deres principper stærkere frem? Man kan få den tanke, at de i virkeligheden i høj grad er levebrødspolitikere, der bare har et bestemt segment som politiske kunder.

 

-

 

Men jeg vil nu bladre lidt i hele Mit Dannevirke: